Åpenhetsloven

Likestilling i Duenger Konsern

Selskapenes ansatte består ved årets slutt av 16 personer. Hvorav 75% er menn, og 25% er kvinner. Av styrets 5 medlemmer er alle menn. Selskapet har ingen begrensning når det gjelder likestilling mellom kjønn. Det er dermed ikke behov for spesielle tiltak i forhold til dette.

Selskapene har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn av kjønn, etnisitet, legning, nasjonal opprinnelse, hudfarge, språk, religion, livssyn eller nedsatt funksjonsevne. Selskapene har en kjønnsfordeling som gjør at styret ikke har sett det som nødvendig å iverksette særskilte tiltak mot diskriminering.