Etiske retningslinjer

1            INNLEDNING

              Retningslinjene bygger på nasjonale og internasjonale lover og regler som Duenger skal opptre etter i henhold til i forbindelse med drift av                                virksomhet. Retningslinjene angir minimumsstandarder som alle konsernets selskaper skal etterleve. Duenger står fritt til å legge til grunn
              strengere standarder for sin virksomhet enn de som følger av Retningslinjene.

2            HVEM RETNINGSLINJENE GJELDER

2.1         Retningslinjene gjelder for alle av Duenger sine ansatte, innleid personell, styremedlemmer og konsulenter som utfører oppdrag for Duenger.

2.2         Konsernet er ansvarlig for at dets egne ansatte, innleid personell, styremedlemmer og konsulenter opptrer i henhold til Retningslinjene.
              Duenger skal gjøre Retningslinjene kjent i alle deler av sin virksomhet, og påse at Retningslinjene blir implementert og etterlevd.

3            HVORDAN VI DRIVER VIRKSOMHET

3.1         Vår virksomhet drives på en lovlig og etisk måte

3.1.1      Vi driver vår virksomhet i henhold til de nasjonale lover og regler som gjelder for vår virksomhet.
              Videre støtter og respekterer vi internasjonale menneskerettigheter, og unngår å involveres i brudd på disse.

3.1.2      Nasjonal lovgivning som gjelder for vår virksomhet omfatter blant annet arbeidsmiljøloven og ferieloven, skattelovgivningen, og lovgivning
              knyttet til økonomisk kriminalitet, markedsføring og konkurranse.

3.1.3      Vi opptrer og driver virksomhet på en ansvarlig og etisk måte. Vi skal opptre åpent, ærlig, ansvarlig og med integritet og respekt,
              både innad i virksomheten og utad.

3.1.4      Vi opptrer ikke på en måte som er egnet til å skade Duenger, selskapene og merkevarene sitt omdømme.

3.2         NÆRMERE OM INTEGRITET OG ULOVLIGE FORRETNINGSMETODER

3.2.1      Korrupsjon, bestikkelser, utpressing og andre ulovlige forretningsmetoder

              Alle former for ulovlig forretningsvirksomhet, herunder korrupsjon, bestikkelser og utpressing, er forbudt.
              Vi har nulltoleranse for korrupsjon og andre ulovlige forretningsmetoder.

              Det skal ikke tilbys, etterspørres, mottas eller gis noen form for utilbørlig fordel til offentlige tjenestemenn, internasjonale organisasjoner eller andre
              tredjeparter i den hensikt å skaffe personlige eller forretningsmessige fordeler til seg selv eller andre. Dette gjelder uansett om denne fordelen blir
              tilbudt direkte eller indirekte gjennom en mellommann.

3.2.2      Gaver, bevertning og høflighetsgester

              Det skal ikke, direkte eller indirekte, gis eller mottas gaver, som kan påvirke måten noen gjør jobben sin på eller avgjørelser som blir tatt.

              Det skal under ingen omstendighet gis eller mottas pengegaver. Videre skal det under ingen omstendigheter tilbys, gis eller mottas gaver, bevertning                eller andre høflighetsgester i forbindelse med kontraktsforhandlinger.

              Dersom det mottas gaver eller andre fordeler utenfor ovennevnte rammer, skal mottakeren høflig takke nei og henvise til at det er i strid med                            konsernets etiske retningslinjer å akseptere gaven.

3.2.3      Hvitvasking

              Hvitvasking er ulovlig og straffbart. Det skal tas avstand fra alle former for hvitvasking. Videre skal det etableres tiltak for å unngå at virksomhetens
              finansielle transaksjoner benyttes til hvitvasking.

3.2.4      Regnskap og revisjon

              Vi sikrer at alle transaksjoner registreres og dokumenteres i samsvar med lokal og internasjonal regnskapslovgivning og regnskapsskikk.

              Vi gir intern og ekstern revisjon tilgang til alle opplysninger.

4            HVORDAN VI BEHANDLER OG OPPTRER OVENFOR ANDRE

4.1         Arbeidsplassen

4.1.1      Vi overholder nasjonale lover og regler som gjelder for arbeidsplassen og arbeidstakere. Videre respekterer og støtter vi internasjonale         
              menneskerettigheter, herunder internasjonale arbeidstakerrettigheter, og unngår å være i brudd på disse.

4.1.2      Vi skal sørge for at krav til helse, miljø og sikkerhet er ivaretatt på arbeidsplassen, og at arbeidsplassen er trygg og sunn.
              Det skal herunder sørges for at upassende oppførsel, mobbing, trakassering eller diskriminering ikke finner sted på arbeidsplassen. Videre skal det
              iverksettes tiltak for å forhindre og minimere ulykker og helseskader som resultat av eller relatert til forhold på arbeidsplassen.

4.1.3      Vi verdsetter mangfold og likestilling på arbeidsplassen, og står for like muligheter for arbeidstakerne når det gjelder ansettelse, lønn, utvikling og
              forfremmelser. Arbeidstakere skal ikke diskrimineres på grunnlag av etnisitet, religion, politiske meninger, kjønn, alder, nasjonal opprinnelse, språk,
              seksuell legning, sivilstand, funksjonshemning eller andre forhold.

4.1.4      Diskriminering, trakassering eller annen form for krenkende eller utilbørlig atferd aksepteres ikke. Det forventes av alle som representerer Duenger,
              herunder ansatte, innleid personell, styremedlemmet og konsulenter som utfører oppdrag for Duenger, at de opptrer korrekt, lojalt og respektfullt
              overfor sine kollegaer på arbeidsplassen, inkludert innleid personell, styremedlemmer og konsulenter. Dette inkluderer respekt for andre kulturer og
              sedvaner.

4.1.5      Vi tilrettelegger for kommunikasjon og åpenhet på arbeidsplassen, og snakker til hverandre og ikke om hverandre. Vi søker råd hos våre overordnede
              og kolleger, og drøfter eventuelle tvister og dilemmaer med nærmeste overordnede.

4.1.6      Vi har interne rutiner for arbeidsplassen, som herunder regulerer arbeidstakernes lojalitets- og konfidensialitetsplikter og et varslingssystem for
              varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten. Varslingssystemet skal legge til rette for forsvarlig varsling av brudd på Retningslinjene og andre og
              andre kritikkverdige forhold i virksomheten. Det skal fremkomme av rutinene for varsling at rapportering kan skje til den ansattes overordnede eller
              direkte til ledelsen eller til verneombudet, at alle henvendelser kan skje anonymt, og at gjengjeldelse ved varsling er forbudt.

4.1.7      Vi respekterer retten til å danne og delta i fagforeninger.

4.2         Kunder, samarbeidspartnere og konkurrenter

4.2.1      Vi etterlever de avtaler vi inngår med våre kunder og samarbeidspartnere.

4.2.2      Vi samarbeider kun med leverandører og andre samarbeidspartnere som opptrer i henhold til gjeldende lover og regler og våre etiske retningslinjer
              for leverandører og andre samarbeidspartnere.

4.2.3      Vår interaksjon med og eventuell omtale av eksterne aktører, herunder konkurrenter, skal skje på en profesjonell, korrekt, respektfull og åpen måte.

4.2.4      Det forventes av alle som representerer Duenger, herunder ansatte, innleid personell, styremedlemmer og konsulenter som utfører oppdrag for
              Duenger, at de opptrer korrekt og respektfullt overfor kunder, konkurrenter, leverandører, andre samarbeidspartnere og eventuelt andre eksterne
              aktører. Dette inkluderer respekt for andre kulturer og sedvaner. Diskriminering, trakassering eller annen form for krenkende eller utilbørlig atferd
              aksepteres ikke.

4.3         Samfunnet og det politiske Norge

4.3.1      Vi møter offentlige myndigheter og organisasjoner på en profesjonell, korrekt, respektfull og åpen måte.

4.3.2      Vi gir ikke bidrag til politiske kandidater eller partier, og vi krever at våre ansatte ikke bruker sin betalte arbeidstid til politisk aktivitet.

4.3.3      Vi involverer oss i politiske saker hvor Duenger må posisjonere seg i forhold til økonomiske og strukturmessige rammebetingelser.

4.4         Miljø og klima

4.4.1      Vi skal overholde nasjonal og internasjonal miljølovgivning- og regulering og relevante nasjonale og internasjonale miljøstandarder. Vi skal videre
              innhente og følge opp relevante tillatelser.

              Vi skal ha et ”føre var-prinsipp” knyttet til forurensning, miljørisiko og andre miljø- og klimautfordringer, og ivareta klima og miljø i våre beslutninger.